Electrochemistry Communicationsに論文発表

ナトリウムイオン電池用3V級鉄系高出力正極を開発、Electrochemistry Communicationsに発表しました。